RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Łapszance – z siedzibą w Łapszanka, ul. Długa 35, 34 – 442 Łapsze Niżne. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod w/w adresem, poprzez email: splapszanka@lapszenizne.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 59 950.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Szkoła Podstawowa w Łapszance – z siedzibą w Łapszanka, ul. Długa 35, 34 – 442 Łapsze Niżne, poprzez email: iod@iods.pl.

Klauzula informacyjna – Szkoła Podstawowa w Łapszance

Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – odbiór ucznia

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika admnistracyjnego – umowa kodeksowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – W JĘZYKU UKRAIŃSKIM /  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ