Mój Rówieśnik. Losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej

Uczniowie klasy VIII na lekcji historii wzięli udział w zajęciach „Mój Rówieśnik. Losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej”. Praca młodzieży miała formę gry stanowiskowej polegającej na odkrywaniu losów piętnaściorga dzieci – obywateli międzywojennej Polski.
Uczniowie mieli pracować w parach z różnorodnymi materiałami źródłowymi –mapą, tablicami statystycznymi, gazetą wojenną, dokumentami szkolnymi (legitymacjami, opiniami o uczniach), kartkami z pamiętników. Najpierw wylosowali legitymację uczniowską z międzywojennej szkoły powszechnej. Na każdej legitymacji zamiast zdjęcia znajdował się symbol, który identyfikował ich bohatera. Symbol posłużył też do odnalezienia odpowiednich źródeł, na podstawie których należało zaprezentować każdą z postaci – jej narodowość, religię, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania, losy wojenne i powojenną historię. Wszystkie informacje uczniowie zbierali na kartach odpowiedzi. Po 25 minutach pracy z materiałem źródłowym poszczególne pary prezentowały swoich bohaterów. Po odczytaniu informacji wyłoniły się konkretne postaci: Hania, Bruno, Zosia i inni. Dzieci, które zamieszkiwały różne obszary okupowanej Polski.
Lekcja została podsumowana krótką refleksją – losy dzieci były bardzo różne, ale łączyły je wojna, strach, niepewność, utrata bliskich. Wielu nie przeżyło wojny. Zastanawialiśmy się jak współczesna młodzież odnalazłaby się w takiej sytuacji. Dyskusja mogła by być długa i zapewne owocna, ale lekcja ograniczona jest czasowo i nieubłaganie zadzwonił dzwonek.